โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี Samkhok School Pathumthani Provincail Administration Organization

 

อาคารสถานที่   โรงเรียนสามโคก

โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

บริเวณด้านหน้าอาคาร 1 โรงเรียนสามโคก


อาคาร 2

อาคาร 3

อาคาร 4 (อาคารเรียนชั่วคราว)

อาคาร 5 และ ลานธรรมโดมอเนกประสงค์ 3 หลัง


ศูนย์ถ่ายเอกสาร


มุมพักผ่อนใต้อาคาร 1 และในโดนอเนกประสงค์

มุมพักผ่อนด้านหน้าอาคาร 1 และด้านหน้าอาคาร 2


ห้องสมุดมีชีวิต

ห้องทดสอบเสียงและมุมอ่านหนังสือ


มุมอ่านหนังสือและห้องเรียน ICT


มุมต่างๆ ภายในโรงเรียนห้องน้ำทวีปัญญา